کودک

کتاب داستان

 

 

کودکان می توانند کتاب های داستان مطابق با سطح خود را به زبان انگلیسی بخوانند.

 

 

موسیقی

 

 

کودکان می توانند شعر های مطابق با سطح خود را گوش بدهند و به خاطر بسپارند.

 

 

کاربرگ

 

 

کودکان میتوانند کار برگ های مطابق با سطح خود را انجام داده و لذت ببرند.

 

 

بازی

 

 

کودکان می توانند بازی های مربوط به یادگیری زبان انگلیسی را انجام دهند.