مقالات مگا-رشد از 7 تا 12 سالگی کودک

شروع و پایان این دوره از رشد با دو رویداد مهم در زندگی کودک همراه است. شروع این دوره رفتن به مدرسه, معمولا در ابتدا کودکان را دچار نوعی عدم تعادل می کند .سازگاری با نیازها و انتظارات جدید با دشواری همراه است. کودک با ورود به مدرسه باید به سرعت در نگرش ها, ارزشها و رفتار خود تغییراتی ایجاد کند که این سرعت ممکن است آنان را از لحاظ عاطفی با آشفتگی رو به رو کند. در انتهای دوره نیز کودک با تغییرات دوران بلوغ رو به رو م گردد بنابراین این دوره از ویژگی های خاصی برخوردار است. از نظر والدین بچه ها در این سن پر دردسر و پر زحمتند .زیرا دقتی در نگهداری وسایل و لباس های خود ندارند ,دعوا و درگیری بین خواهران و برادران بیشتر است.

این دوره آموزشی مقدماتی و یادگیری اصول و مبادی علم و دانش است در این دوره عادت به کم کاری یا پر کاری و کار تناسب با ظرفیت فرد به وجود می آید و در طول زندگی باقی میماند , از سوی دیگر این دوره ی همانند سازی و خلاقیت است در انی دوره اگر کودک با موانع طبیعی روبه رو نشود با تمسخر بزرگسالان و همسالان روبهرو نشود میتواند انرژی خود را در جهت کارهای خلاق به کار برد.

همانند دوره های قبل بازی بخش مهمی از زندگی کودک است که از طریق آن زندگی را می آموزد. گر چه میزان بازی در این دوره نسبت به دوره های قبل کمتر است اما بسیار متنوع تر می باشد.

کودک در دوره 7سالگی مبارزه طلب است در برابر مشکلات ایستادگی و مقاومت نشان می دهد خود را توانا و مقتدر می پندار دو به منظور عدم شکست او در این قبیل موارد باید به کودک کمک کرد تا به هدف خود برسد. فعال است و از کارهای تازه لذت میبرد و دوست دارد در جمع بزرگترها شرکت کند. کودک نه ساله دارای هماهنگی بین دست و چشم ها به طور کامل است. از زبان خود استفاده بهتری میکند و آن را در جهت انتقاد از دیگران مورد استفاده قرار می دهد درباره انجام کارها و تصمیم گیری منطقی تر فکر می کند. خود را مستقل فرض میکند .کودک از سن ده و یازده سالگی حقیقت جو و اهل عمل است مطیع است و دستورهای اعضای خانواده و والدین را با میل انجام میدهد با دیگران نیز صمیمی و مهربان است .دختران از بلوغ اجتماعی بیشتری برخوردارند. کودکان در این دوره سعی می کنند که مانند گروه همسالان خود رفتار کنند. می خوا هند مانند آنها لباس بپوشند حرف بزنند و راه بروند.

مهمترین مراحل رشد در این دوره عبارتند از :

1-یادگیری مهارت های جسمانی لازم برای های معمولی.

2-ایجاد یک نگرش سالم و مفید در کودک به عنوان یک انسان زنده و در حال رشد

3-یادگیری رفتار با همسالان.

4-شروع رشد نقش های مناسب جنسی و اجتماعی مردانه و زنانه.

5-یادگیری مهارت های اصلی خواندن ,نوشتن و حساب کردن.

6-رشد مفاهیم لازم برای زندگی عادی و روزمره.

7-رشد و جدال, اخلاق و معیارهای ارزشی

8-رشد نگرش ها نسبت به گروه ها و نهادهای اجتماعی.

9-میل به استقلال شخصی

نماد گروه مگا