خدمات آموزشی گروه مگا

خدمات آموزشی به مهدکودک ها

ارائه مشاوره آموزشی

تامین کادر آموزشی

تدوین برنامه آموزشی

تهیه کتب آموزشی

 

خدمات آموزشی به مدارس ابتدایی

ارائه مشاوره آموزشی

تامین کادر آموزشی

تدوین برنامه آموزشی

تهیه کتب آموزشی

 

برگزاری امتحانات دانشگاه کمبریج

برگزاری دوره های آمادگی آزمون

برگزاری امتحانات آزمایشی مطابق با آزمون اصلی

آزمون YLE در سه سطح :

Starters, Movers, Flyers

تحت نظر خانم مریم عرب اف نماینده رسمی دانشگاه کمبریج برگزار می شود .